Snöröjning & sandning

I Leksands kommun sköts vinterväghållningen av Gata & Park. Vår personal ansvarar för körbanor, torg, gång- och cykelvägar i centrala Leksand medan övriga kommundelar köps av entreprenörer.

För aktuella insatser besök Leksands kommuns hemsida, www.leksand.se.

Snöfall
Normalt påbörjas snöröjningen först när snöfallet upphört, men snömängd, konsistens, veckodag och tid på dygnet spelar också in. Om det är blötsnö inleds snöröjningen tidigare även om det är ett pågående snöfall.

Halka
Halkbekämpning genomförs vid behov och på de platser där det är nödvändigt. Samma prioriteringsordning gäller som vid snöröjning, dessutom prioriteras en del andra gångytor, exempelvis trappor, torg och övergångsställen. Halkbekämpningen genomförs i huvudsak med sand eller makadam utan saltinblandning.

När startar insatserna
Ambitionsnivån för de högst prioriterade gång- och cykelvägarna är att insatserna ska påbörjas vid ett snödjup på fem centimeter. Plogning och eventuell halkbekämpning ska vara klar inom fyra timmar. Nödvändigt efterarbete ska vara klart inom åtta timmar. Samma ambitionsnivå gäller de prioriterade körbanorna, men där påverkar flera olika faktorer när och hur insatsen genomförs.

Startkriterierna är ett stöd
För övriga vägnätet inväntas i regel avtagande snöfall innan plogningen inleds. Startkriterierna – ett snödjup på sju centimeter, en maxtid på 12 timmar för plogning och sandning samt 24 timmar för eventuellt efterarbete – ses endast som ett stöd för utkallning.

Grund för vinterväghållningen
Till grund för vinterväghållningen ligger målet att erbjuda medborgarna och näringslivet en säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Det innebär är att gator, gång- och cykelvägar ska vara framkomliga och säkra att trafikera. Endast vid extrema väderförhållanden får väghållaren göra undantag.
Vinterväghållningen ska planeras så effektiv som möjligt utifrån fastställda ramar och rutiner. Det är varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt att snöröja i hela kommunen samtidigt, därför prioriteras de gator, gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst.

Kontakt
Receptionen, Leksandsbostäder AB, gata/park • 0247-805 00
Johanna Jobs, Arbetsledare • 0247-803 92
Sofia Tornberg, Utemiljöchef • 0247-804 94
Olle Oskarsson, Gatuchef • 0247-802 66
Lars Saras, Transportledare DalaFrakt • 0247-647 50

Akuta felanmälningar
Vid allvarliga fel som uppstår då växeln är stängd kan du ringa SOS ALARM telefon: 023-197 13