Hantering av personuppgifter

Intresseregister

De personuppgifter som du lämnar vid registrering kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Uppgifterna kommer registreras och behandlas i vårt elektroniska intresseregister och lagras hos Leksandsbostäder. Uppgifterna kommer att hanteras enbart av behörig personal. Du har rätt att utan kostnad en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Intresseregistret är en allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen samt Offentlighets- och Sekretesslagen och kan på begäran komma att lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.

Hyresgäster

Enligt Dataskyddsförordningen är Leksandsbostäder AB ansvarig för hanteringen av personuppgifter gällande våra hyresgäster (personuppgiftsansvarig). Det är vårt ansvar att informera våra hyresgäster om hur personuppgifter hanteras, bevaras och gallras. De personuppgifter som du lämnar till Leksandsbostäder AB i samband med att du undertecknar hyresavtal och nyckelkvittens kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att fullgöra avtalet. Samtliga uppgifter registreras och lagras i vårt elektroniska hyresregister som finns hos Leksandsbostäder AB. Hanteringen sker enbart av behörig personal. Personuppgifterna används främst för att kunna debitera hyra men även vid hantering av felanmälan, reparation samt störningsärende. Därför är dina kontaktuppgifter i hyressystemet kopplat till vårt felanmälningssystem så att vi kan hantera ärendet på ett smidigt sätt. Vid denna hantering kan vi behöva lämna ut ditt namn och telefonnummer till företag som vi anlitar.

Om du inte betalar hyra i rätt tid kommer vi att skicka fordran till vårt inkassobolag, som på vårt uppdrag driver in fordran. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med Kronofogden. De företag som vi samarbetar med i dessa ärenden är våra personuppgiftsbiträden vilket betyder att de hanterar era personuppgifter enligt våra instruktioner.

Gallring

Hyresavtalet samt medgivande för Autogiro kommer att bevaras i två år efter avtalets upphörande och därefter gallras ut. Uppgifter gällande dig finns kvar i vårt register i två år. Därefter avpersonifieras de, dvs. data finns kvar då det behövs för statistik men det går inte att koppla till dina personuppgifter.

Registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära och få ett utdrag från våra register gällande vad som finns registrerat om dig. Du har även rätt att begära ändring om du finner några felaktigheter i informationen.

Offentlig handling

Hyresregistret är en allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen samt Offentlighets- och Sekretesslagen och kan på begäran komma att lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.