Hantering av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen är Leksandsbostäder AB ansvarig för hanteringen av personuppgifter gällande våra hyresgäster (personuppgiftsansvarig). Det är vårt ansvar att informera våra hyresgäster om hur personuppgifter hanteras, bevaras och gallras. De personuppgifter som du lämnar till Leksandsbostäder AB i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att fullgöra avtalet. Samtliga uppgifter i hyresavtalet registreras och lagras i vårt elektroniska hyresregister som finns hos Leksandsbostäder AB. Hanteringen sker enbart av behörig personal. Personuppgifterna används främst för att kunna debitera hyra men även vid kontakter med dig som hyresgäst vid felanmälningar och reparationer. Därför är dina kontaktuppgifter i hyressystemet kopplat till vårt felanmälningssystem så att vi kan hantera ärendet på ett smidigt sätt. Vid denna hantering kan vi behöva lämna ut ditt namn och telefonnummer till företag som vi anlitar för att utföra dessa arbeten. Felanmälningssystemet lagras hos vår systemleverantör.

Om du inte betalar hyra i rätt tid kommer vi att skicka fordran till vårt inkassobolag, som på vårt uppdrag driver in fordran. De företag som vi samarbetar med i dessa ärenden är våra personuppgiftsbiträden vilket betyder att de hanterar era personuppgifter enligt våra instruktioner.

Gallring

Hyresavtalet samt medgivande för Autogiro kommer att bevaras i två år efter avtalets upphörande och därefter gallras ut. Uppgifter gällande dig finns kvar i vårt register i två år. Därefter avpersonifieras de, dvs. data finns kvar då det behövs för statistik men det går inte att koppla till dina personuppgifter.

Registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära och få ett utdrag från våra register gällande vad som finns registrerat om dig. Du har även rätt att begära ändring om du finner några felaktigheter i informationen.

Offentlig handling

Hyresregistret är en allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och Sekretesslagen och kan på begäran komma att lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.