Miljöpolicy

Miljöarbete
Leksands kommun har i sitt miljöarbete antagit tre planer som ska gälla under åren 2012-2020.

Energi- och Klimatplan
Miljöplan
Naturvårdsplan

I vår verksamhetsplan har vi tagit hänsyn till de områden som berör vår verksamhet.

Miljöpolicy Leksandsbostäder AB
Leksandsbostäder ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Alla ska vara med och ta ansvar för att miljöpolicyn genomsyrar beslut och handlingar i stort och smått.

Leksandsbostäder ska vara ett föredöme i kommunen, därför ska vi så långt det är möjligt:

• spara på energi och gå över till förnybara energikällor för både uppvärmning, transporter och övrig energianvändning
• minimera inköp, hushålla med naturresurser, återanvända och återvinna det vi använder
• ställa höga miljökrav vid all upphandling, byta ut varor och kemiska produkter mot mindre skadliga och minimera miljöbelastande utsläpp
• värna om biologisk mångfald, hotade arter och deras livsrum, såväl i odlingslandskapet som i olika vattenmiljöer och skog med höga naturvärden
• grunda all samhällsplanering på miljö- och hållbarhetsaspekter, inte minst vad det gäller transporter, energisnålt byggande och tätortsnära natur
• kontinuerligt öka miljömedvetenheten hos anställda, invånare, företagare och övriga verksamma i kommunen
• genom strategiskt arbete bidra till att uppnå lokala, regionala, nationella och internationella mål för miljö, klimat och natur.